çeşme escort olgun

Bir insanın çeşme escort düşünmesini, duygulanmasını, kişisel ihtiyaçlan-nın farkına varmasını, iç gözlem yapmasını, rüya görerek kendi içinden mesaj almasını ya da kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesini bir iç iletişim sayabiliriz. Karşı karşıya gelen iki insan arasında gerçekleşen iletişimin benzeri, tek bir çeşme escort olgun insanın içinde de gerçekleşmektedir. İnsanlar, kendi içlerinde birtakım mesajlar üreterek ve burdan yorumlayarak kişi-içi iletişimde bulunurlar.

çeşme escort

çeşme escort

İnsanın çevresi ile kuracağı iletişim, kendi içinde başlar.

Kişilerarası iletişim sürecindeki bir insan, kısa sürelerle hem bilgi kaynağı, hem de alıcı olmaktadır. Bilgi kaynağı olduğunda bilgi üretmeye, hedef olduğunda ise gelen bilgileri yorumlamaya çalışan bu kişiIyher iki durumda da iç iletişim gerçekleştirmek zorundadır.

Kişi-içi: Intrapersonal Kişilerarası: Interpersonal Örgüt-içi: Organizational Kitle iletişimi: Mass media

Kişiler kendi içlerindeki iletişimlerin yanı sıra çeşme escort iç çatışmalar da yaşarlar. Kişilerin bilinç-dışlarındaki ve bilinçlerindeki birtakım dinamikler, iç çatışmalarına yol açabilir. Ek-l’de belirtilen Shannon ve Weaver modelindeki gürültü türlerinden psikolojik gürültü, kişi içi iletişim çatışmalarını da kapsamaktadır.

Kişi-içi çatışmaları başlıca iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi Psikalanatik Kuram’da ortaya konduğu üzere kişilerin bilinçdışlarında baskıda tutulan çatışmalardır; bu çatışmalar bazı gözlenen davranışlara yön verebilir. Bir insanın belli bir anda, farklı güdülere/ihtiyaçlara sahip olması da yanaşma-yanaşma, yanaşma-kaçınma ya da kaçınma-kaçınma türünde çatışmalara yol açabilir.’ Kişi-içi çatışmaların ikinci türü ise, kişilerin zihinlerindeki bilişsel yapılarla ilgilidir. Kişi, birbiri ile çelişen bilişsel öğelere sahipse ya da mevcut bilişsel dengesi ile çelişen yeni uyarıcılarla karşılaşırsa içi çatışma yaşar.

Kişi içi çatışmaların önemli bir bölümünü oluşturan bilişsel çelişki (cognitive dissonance) konusunda Festinger’in (1957) tanınmış bir yaklaşımı vardır. Festinger’e göre sahip olduğu bilgiye/tutuma aykırı bir davranışta bulunan kişi, bilişsel çelişkiye düşer (rahatsız olur). Bu çelişkiden kurtulabilmek için şu üç yoldan birisine yönelir.

  1. Davranışını değiştirir.
  2. Tutumunu değiştirir ya da yeni bilgiler edinerek, o konudaki mevcut bilgisini değiştirir.
  3. Psikolojik savunma mekanizmalarından birisini, örneğin mantığa bürümeyi kullanarak, çelişkisinin yarattığı rahatsızlıktan kurtulmaya çalışır.

Örneğin sigaranın kanserle ilişkisini bilen çeşme escort birisi günde bir paket sigara içiyorsa, biişsel çelişkiye düşecektir. Bu çelişkinin vereceği rahatsızlıktan kurtulabilmek için yukarıda belirtilen yollardan birisini seçecektir. Söz gelişi, mantığa bürümeyi tercih ederek “sigara stresimi azaltıyor.”