çeşme escort iletişim

Bu kitabın temel konusu olan çeşme escort kişilerarası iletişime ve iletişim çatışmalarına geçmeden önce, iletişimin ne olduğunu ana hatlarıyla dile getirmek istiyorum. Böylece kişilerarası iletişimin ve iletişim çatışmalarının “iletişim” içindeki yerini görmek mümkün olacaktır. Aslında iletişim, sadece psikolojinin konusu değildir. Elektrik mühendisliğinden biyolojiye, antropolojiden siyaset bilime kadar pek çok alanda iletişimin yeri ve önemi vardır. Fakat bu bölümde iletişim, yalnızca psikoloji kapsamında ele alınacaktır.

İletişimin Tanımı

  • çeşme escort İletişimi kısaca, “bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlayabiliriz. Bu durumda pek çok etkinlik iletişim sayılacaktır. Örneğin bu tanıma dayanarak iki insanın karşılıklı konuşmasını iletişim sayabileceğimiz gibi, arıların bal bulunan/yeri birbirlerine bildirmelerini de iletişim kabul edebiliriz/Hinde, 1974). (İletişim tanımı ve modelleri için Ek-l’e bakılabilir.)

Genel anlamda, iletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir. Bu sistemler iki insan, iki hayvan, iki makine ya da bir insan ile bir hayvan, bir insan ile bir makine (örneğin bir bilgisayar) olabilir. Seçenekleri artırmak mümkündür. Nitelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasındaki bilgi alışverişini “iletişim” kabul edebilir.

çeşme escort

çeşme escort

Yukardaki “alışveriş” sözünden de anlaşılacağı üzere, iletişimde, bilgi akışının iki yönlü olması beklenirlSSibernetikte bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine “enformasyon”, karşılıklı bilgi alışverişine ise “komünikasyon ya da iletişim” adı verilir (Akman, 1982). Yani, iki sistem arasındaki karşılıklı bilgi alışverişini “iletişim” olarak adlandırma, tek yönlü bilgi akışını ise başka bir şey sayma eğilimi vardır. Bu ayırımı dikkate aldığımızda, insanlar arasındaki bütün konuşmaları, iletişim kabul edemeyeceğimizi düşünebiliriz. Örneğin anababalar ya da amirler, çocuklarına/memurlarına sadece birtakım emirler verip, onların bu emirler karşısındaki tepkileriyle ilgilenmezlerse, bu tavırlarını “iletişim” değil, “enformasyon”, yani tek yönlü bilgi iletimi kabul etmek, pek de yanlış olmasa gerek.

Enformasyonlar, bazen iletişime dönüşür, bazen de dönüşmez. Örneğin bir evin penceresindeki “KİRALIK 3 oda” ilanını yalnızca okuyup geçerseniz, bu uyarıcı sizin için bir enformasyon olmakla kalır. Ev sahibiyle yüz yüze ya da telefonla konuşmanız durumunda ise iletişim ortaya çıkar.

İletişim Türleri

Psikoloji kapsamında çeşitli çeşme escort iletişim sınıflamaları vardır. Yaygın olarak kullanılan sınıflamalardan birisinde iletişim dört ana gruba ayrılır. Burada söz konusu olan iletişim türleri, birer inceleme alanı olmanın yanı sıra, aynı zamanda birer çatışma türüdür de. Şöyle ki;